Nyheter

Cannabis- vår nya psykofarmaka..?

I allt tätare takt kommer det numera rapporter från världens forkningscentra, där cannabis -ironiskt nog- anges som medicin mot bl a just de åkommor drogen tidigare beskyllts för att åstadkomma. Speciellt tycks detta vara fallet inom den psykiatriska sektorn.
Vi har tidigare tittat lite närmare på en rad nya rön inom cannabisforskningen, där den av knarkkrigarna omhuldade tesen att drogen kan utlösa s k cannabispsykos ifrågasätts. Däremot förefaller det som om cannabis kan vara läkarna behjälplig med att behandla just den typen av sjukdomstillstånd. Nyligen upptäcktes att cannabidiol (CBD) mycket väl kan ersätta psykofarmaka vid schizofrenibehandling!

Motverkar emotionell skada
I en 4-delad undersökning vid universiteten i  Kentucky, Ohio och Cincinatti har forskargrupperna nyligen funnit att marijuana kan motverka de känslomässiga skador som social uteslutning kan medföra. Dessutom kan cannabisen minska graden av depression och leda till högre självkänsla.
-Det här är faktiskt första gången vi kan bevisa att marijuana även kan ha en mildrande effekt på de negativa emotionella följder som social uteslutning kan medföra, slog Timothy Deckman vid Kentuckys universitet fast i undersökningen. Han antydde även att drogen skulle kunna användas kortsiktigt i terapi  för att bryta en långvarig isolering från övriga samhället.

Högre självkänsla

I undersökningen (som omfattade 7040 personer), framgår att de försökspersoner som uppgav att de kände sig ensamma och som samtidigt rökte marijuana, ansåg sig ha ett högre egenvärde och uppvisade dessutom bättre mental hälsa än sina kamrater som kände sig ensamma, men som INTE rökte.
Vidare framkom att de försökspersoner som använde marijuana och upplevde social otrivsel, var mindre benägna att bli deprimerade som en följd av detta under kommande år.

Framkallat utanförskap
Vid ett av de försök som genomfördes i undersökningen, ombads deltagarna att spela Cyberball, ett spel som konsekvent ignorerade den spelande och därigenom framkallade ett utanförskap.
Forskarna fann vid de mätningar som gjordes efter spelets slut, att de som använde marijuana upplevde en mindre förlust av självförtroende i processen än vad de icke-konsumerande försökspersonerna erfor.

PTSD-forskning positiv
Fast personer som drabbats av posttraumatisk stress länge har vittnat om hur cannabisens effekter hjälper dem att komma över sina besvär (mardrömmar, flashbacks och känslomässig oro brukar höra dit), så har det saknats vedertagen forskning kring ämnet tills i mitten av förra månaden. Då gav äntligen en undersökning (finansierad av det amerikanska nationella hälsoinstitutet NIH) de rön som gör att förutsättningarna för en specifik PTSD-medicin är bättre än på länge.

Juridiska nuläget
För närvarande är cannabis godkänd som uttalad PTSD-medicin i New Mexico, Connecticut och Delaware. Sannolikt kommer ett lagförslag att godkännas även i Oregon under innevarande år. Läkare i Kalifornien och Massachusetts kan också rekommendera medicinsk marijuana i de fall de anser att det kan hjälpa PTSD-patienter.

Länkar:

University Study Finds Marijuana May Combat Depression and Lead to Higher Self-Esteem

Kan marijuana komma ersätta lyckopiller?

NIH-Funded Study Shows Cannabinoids Effective for Treating PTSD

Marijuana-like compound could lead to first-ever medication for PTSD

Can Marijuana Reduce Social Pain?

Marijuana Compound Treats Schizophrenia with Few Side Effects: Clinical Trial

Could Marijuana Treat Schizophrenia?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Hoppas du gillade artikeln!

Cannabis.se kommer alltid att vara öppen och gratis för läsarna, men idag har många annonsblockerare och arbetet med hemsidan tar mycket tid. Snälla hjälp oss genom att handla produkter från våra annonsörer.